Total Participant By Event

DisciplineBalVargaKishoreVargaTarunVarga
Athletics BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS √
Archery BOYS √ | GIRLS √ BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Badminton BOYS √ | GIRLS X BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS X
Basketball BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS √ | GIRLS √
Boxing BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Chess BOYS √ | GIRLS X BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS X
Cycling BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Diving BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Football BOYS √ | GIRLS X BOYS √ | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Hockey BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Judo BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS √
Kabaddi BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS √ BOYS X | GIRLS X
Kushti BOYS √ | GIRLS X BOYS √ | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Lawn Tennis BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Rifle Shooting BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Swimming BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Table Tennis BOYS √ | GIRLS X BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS X
Volleyball BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS X BOYS √ | GIRLS X
Weight Lifting BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Wushu BOYS X | GIRLS X BOYS √ | GIRLS √ BOYS X | GIRLS X
Gymnastic BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Handball BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Taekwondo BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS √
Ball Badminton BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Baseball BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Choi Kwang Do BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Circle Kabaddi BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Fencing BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Football Tennis BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Jeet Kune Do BOYS X | GIRLS X BOYS √ | GIRLS X BOYS √ | GIRLS X
Karate BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Kho Kho BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS √ BOYS X | GIRLS X
Kick Boxing BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Netball BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Rollball BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Rope Skipping BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Skating BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Soft Tennis BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Squash BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Thang Ta BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Throwball BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS √
Beach Volleyball BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Silambam BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Yogasan BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS √
Tug of War BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Ski Martial Art BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Softball BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Carrom BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS √
Malkhumb BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Jump Rope BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Tang Soo Do BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Speed Ball BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Tchoukball BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Tennikoit BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Field Archery BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Kurash BOYS X | GIRLS X BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS √
Dodge ball BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Sepak Takraw BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Table Soccer BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS √ BOYS √ | GIRLS √
Tennis Volleyball BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Kudo BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Lagori BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS √ | GIRLS √
Target Ball BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Unifight BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Thai Boxing BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Wood Ball BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Yug-Mun-Do BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Korf Ball BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Hup-Kwon-Do BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Floor Ball BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Drop Roball BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Futsal BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X
Rugby BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X BOYS X | GIRLS X

Contact Information

Rastriya Khel Karyalay Vidya Bharti

Saraswati Shiksha Sansthan Chhatishgarh
Behind Ayurvedic College, Saraswati Vihar, Raipur - 492010

07587201050

vidyabhartikhel@gmail.com